Przedmowa

Kubernetes: dedykacja

Zespół Kubernetes chciałby podziękować każdemu administratorowi systemów, który zrywał się o trzeciej nad ranem, by zrestartować jakiś proces. Każdemu programiście, który przesyłał kod do środowiska produkcyjnego tylko po to, aby przekonać się, że nie działa tak, jak działał na jego laptopie. Każdemu architektowi systemów, który omyłkowo skierował obciążenie testowe do usługi produkcyjnej ze względu na pozostawioną niezaktualizowaną nazwę hosta. To właśnie ten fizyczny ból, dziwne godziny pracy i dziwaczne błędy zainspirowały nas do stworzenia systemu Kubernetes. W jednym zdaniu: Kubernetes ma radykalnie uprościć zadanie budowania, wdrażania i utrzymywania systemów rozproszonych. Do jego powstania przyczyniły ...

Get Kubernetes now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.