Rozdział 9. Projektowanie baz danych

Planowanie projektu bazy danych

Dotychczas prezentowaliśmy jedynie sposoby wybierania danych z bazy danych za pomocą instrukcji SELECT. Dokonywaliśmy pewnego rodzaju analizy danych, wyświetlając informacje znajdujące się w bazie danych, niejednokrotnie stosując ciekawe przekształcenia. Żadne z tych działań nie polegało jednak na modyfikowaniu danych znajdujących się w tabelach, instrukcja SELECT służy bowiem jedynie do odczytu danych. Czasem jednak może wystąpić potrzeba utworzenia nowej tabeli za pomocą słowa kluczowego CREATE bądź wstawienia, modyfikacji, a nawet usunięcia wierszy. Do tego celu posłużą nam wówczas polecenia INSERT, UPDATE i DELETE.

Jeśli kiedykolwiek staniesz przed wyzwaniem dodania nowej ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.