Rozdział 5. Klauzula WHERE

W kolejnych rozdziałach będziemy dodawali do instrukcji SELECT coraz to inne elementy. Jednym z nich jest bardzo często wykorzystywana klauzula WHERE, która na podstawie określonych kryteriów umożliwia wybór odpowiednich wierszy.

Poznamy też więcej funkcji oraz sposobów ich zastosowania nie tylko w klauzuli WHERE, ale również w instrukcji SELECT, o czym wspominano w poprzednim rozdziale. W większości przypadków zarówno wyrażenia, jak i funkcje mogą być umieszczane w dowolnej sekcji zapytania SQL.

Filtrowanie rekordów

W tym rozdziale będziemy pracować na danych pochodzących z innej bazy danych, a mianowicie weather_stations. Dodaj tę bazę danych w oknie podglądu struktury bazy danych (jeśli nie pamiętasz, jak to zrobić, ...

Get Pierwsze kroki z SQL now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.