O'Reilly logo

Git. Leksykon kieszonkowy by Richard E. Silverman

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Indeks

A

acykliczność, Graf zmian
acykliczny graf skierowany, Graf zmian
adresowanie
pojedynczych zmian, Wyrażenia adresujące
ścieżki do pliku, Łańcuchy odniesień
zawartością, Etykieta
zbiorów zmian, Adresowanie ścieżki do pliku
adresownik, Przepisywanie nazwisk i adresów
AGS, Graf zmian
aktualizacja szybkiego nakładania, Wypychanie i wciąganie zmian
aliasy poleceń, Aliasy poleceń
antydatowanie etykiet, Podążanie za etykietami
aplikowanie plików różnicowych, Pliki różnicowe
autor, Terminologia, Zmiana

B

bazowa scalania, Scalanie historii
bezpieczeństwo SHA-1, Bezpieczeństwo
bity trybu dostępu, Drzewo
branch, Czym jest Git?
branch tip, Terminologia
branches, Terminologia

C

centralne repozytorium, Jak...
commit graph, Terminologia, Gdzie znajdują się obiekty?
commit message, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required