MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych

Book description

Dzięki tej ksišżce poznasz kod ?ródłowy i sposób działania tego narzędzia. Autor, przez wiele lat pracujšcy w zespole tworzšcym MySQL, przedstawia w niej tajniki systemu. Podczas czytania poznasz architekturę i wzajemne powišzania pomiędzy komponentami MySQL, strukturę kodu ?ródłowego oraz metody modyfikowania go przez kompilacjš. Dowiesz się także, jak przebiega komunikacja pomiędzy klientem i serwerem bazy danych, jak realizowane sš zapytania, w jaki sposób składowane sš dane i jak implementowane sš mechanizmy replikacji.

Table of contents

 1. MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych
 2. Dedykacja
 3. Przedmowa
  1. Organizacja książki
  2. Dla kogo jest ta książka?
  3. Konwencje typograficzne
  4. Przykładowy kod
  5. Podziękowania
 4. 1. Historia i architektura MySQL
  1. Historia MySQL
  2. Architektura MySQL
   1. Podstawowe moduły
   2. Współpraca między modułami podstawowymi
   3. Szczegółowy opis modułów podstawowych
    1. Moduł inicjalizacji serwera
    2. Menedżer połączeń
    3. Menedżer wątków
    4. Wątek połączenia
    5. Moduł uwierzytelniania użytkowników
    6. Moduł kontroli dostępu
    7. Parser
    8. Dyspozytor poleceń
    9. Moduł pamięci podręcznej zapytań
    10. Optymalizator
    11. Menedżer tabel
    12. Moduły modyfikacji tabel
    13. Moduł konserwacji tabel
    14. Moduł raportowania stanu
    15. Interfejs abstrakcyjnego mechanizmu składowania (moduł obsługi tabel)
    16. Implementacje mechanizmów składowania (MyISAM, InnoDB, MEMORY, Berkeley DB)
    17. Moduł rejestrowania zdarzeń
    18. Moduł nadrzędnego serwera replikacji
    19. Moduł podrzędnego serwera replikacji
    20. Interfejs protokołu klient-serwer
    21. Interfejs niskopoziomowego sieciowego wejścia-wyjścia
    22. Rdzenny interfejs API
 5. 2. Praca z kodem źródłowym MySQL
  1. Powłoka Uniksa
  2. BitKeeper
  3. Przygotowywanie systemu do budowania MySQL z drzewa BitKeepera
  4. Budowanie MySQL z drzewa BitKeepera
  5. Budowanie z dystrybucji źródłowej
  6. Instalowanie MySQL w katalogu systemowym
  7. Układ katalogów z kodem źródłowym
  8. Przygotowywanie systemu do uruchomienia MySQL w debugerze
  9. Wycieczka po kodzie źródłowym w towarzystwie debugera
  10. Podstawy pracy z gdb
  11. Wyszukiwanie definicji w kodzie źródłowym
  12. Interesujące punkty wstrzymania i zmienne
  13. Modyfikowanie kodu źródłowego
  14. Wskazówki dla koderów
   1. Stabilność
   2. Przenośność
   3. Wydajność
   4. Styl i łatwość integracji
  15. Aktualizowanie repozytorium BitKeepera
  16. Zgłaszanie poprawki
 6. 3. Podstawowe klasy, struktury, zmienne i interfejsy API
  1. THD
  2. NET
  3. TABLE
  4. Field
  5. Narzędziowe wywołania API
  6. Makra preprocesora
  7. Zmienne globalne
 7. 4. Komunikacja między klientem a serwerem
  1. Przegląd protokołu
  2. Format pakietu
  3. Relacje między protokołem MySQL a warstwą systemu operacyjnego
  4. Uzgadnianie połączenia
   1. Bezpieczeństwo protokołu uwierzytelniania
   2. Maska bitowa możliwości protokołu
  5. Pakiet polecenia
  6. Odpowiedzi serwera
   1. Pole danych
   2. Pakiet OK
   3. Pakiet błędu
   4. Pakiet EOF
   5. Pakiety zbioru wyników
 8. 5. Zmienne konfiguracyjne
  1. Zmienne konfiguracyjne: samouczek
   1. Plik konfiguracyjny i opcje wiersza polecenia
   2. Analiza składniowa opcji konfiguracyjnych
   3. Przykład dodawania nowej zmiennej konfiguracyjnej
  2. Interesujące aspekty konkretnych zmiennych konfiguracyjnych
   1. big-tables
   2. concurrent-insert
   3. core-file
   4. default-storage-engine
   5. delay-key-write
   6. ft_stopword_file
   7. innodb_buffer_pool_size
   8. innodb_flush_log_at_trx_commit
   9. innodb_file_per_table
   10. innodb_lock_wait_timeout
   11. innodb_force_recovery
   12. init-file
   13. key_buffer_size
   14. language
   15. log
   16. log-bin
   17. log-isam
   18. log-slow-queries
   19. max_allowed_packet
   20. max_connections
   21. max_heap_table_size
   22. max_join_size
   23. max_sort_length
   24. myisam-recover
   25. query_cache_type
   26. read_buffer_size
   27. relay-log
   28. server-id
   29. skip-grant-tables
   30. skip-stack-trace
   31. slave-skip-errors
   32. sort_buffer_size
   33. sql-mode
   34. table-cache
   35. temp-pool
   36. transaction-isolation
 9. 6. Wątkowa obsługa żądań
  1. Wątki kontra procesy
   1. Zalety wątków
   2. Wady wątków
   3. Zalety rozwidlonych procesów
   4. Wady rozwidlonych procesów
  2. Implementacja obsługi żądań
   1. Struktury, zmienne, klasy i interfejsy API
   2. Wykonywanie żądań krok po kroku
  3. Problemy programowania wątkowego
   1. Wywołania standardowej biblioteki C
   2. Blokady z wzajemnym wykluczaniem (muteksy)
   3. Blokady odczytu-zapisu
   4. Synchronizacja
   5. Wywłaszczanie
 10. 7. Interfejs mechanizmów składowania
  1. Klasa handler
   1. handlerton
  2. Dodawanie własnego mechanizmu składowania do MySQL
   1. Instrukcja integracji z wersją 4.1
   2. Instrukcja integracji z wersją 5.1
 11. 8. Dostęp współbieżny i blokowanie
  1. Menedżer blokad tabel
   1. Żądanie blokady odczytu
   2. Żądanie blokady zapisu
    1. Interakcje mechanizmów składowania z menedżerem blokad tabel
   3. Blokowanie w InnoDB
    1. Typy blokad
    2. Blokowanie rekordów
    3. Obsługa zakleszczeń
 12. 9. Parser i optymalizator
  1. Parser
   1. Skaner leksykalny
   2. Moduł reguł gramatycznych
   3. Drzewo składniowe
  2. Optymalizator
   1. Podstawowe informacje o algorytmie optymalizatora
   2. Używanie instrukcji EXPLAIN do zrozumienia działania optymalizatora
    1. Interpretacja wyników instrukcji EXPLAIN
    2. Typy instrukcji SELECT
    3. Typy dostępu do rekordów
    4. Pole Extra
   3. Optymalizator zakresów
    1. Range
    2. Index_merge
    3. Range_desc
    4. Fulltext
    5. ROR_intersect
    6. ROR_union
    7. Group_min_max
   4. Optymalizacja podzapytań
   5. Kluczowe klasy i struktury optymalizatora
    1. JOIN
    2. JOIN_TAB
    3. select_result
   6. Drzewo składniowe instrukcji SELECT
    1. Wykonywanie instrukcji SELECT na poziomie kodu
 13. 10. Mechanizmy składowania
  1. Wspólne cechy architektury
  2. MyISAM
   1. Architektura MyISAM
    1. Plik danych
    2. Plik indeksu
   2. Typy kluczy MyISAM
    1. Klucze w postaci B-drzewa
    2. Klucze pełnotekstowe
    3. Klucze przestrzenne
  3. InnoDB
  4. Memory (Heap)
  5. MyISAM Merge
  6. NDB
  7. Archive
  8. Federated
 14. 11. Transakcje
  1. Implementowanie transakcyjnego mechanizmu składowania
  2. Implementowanie podklasy handler
  3. Definiowanie handlertona
  4. Praca z pamięcią podręczną zapytań
  5. Praca z binarnym dziennikiem replikacji
  6. Unikanie zakleszczeń
 15. 12. Replikacja
  1. Przegląd
  2. Replikacja oparta na instrukcjach i na wierszach
  3. Dwuwątkowy serwer podrzędny
  4. Konfiguracja z wieloma serwerami nadrzędnymi
  5. Polecenia SQL ułatwiające zrozumienie replikacji
  6. Format dziennika binarnego
  7. Tworzenie własnego narzędzia do replikacji
 16. A. O autorze
 17. Indeks
 18. Kolofon
 19. Copyright

Product information

 • Title: MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych
 • Author(s): Sasha Pachev
 • Release date: October 2012
 • Publisher(s): Helion
 • ISBN: 97888324612321