Rozdział 4. Komunikacja między klientem a serwerem

W tym rozdziale szczegółowo omówię komunikację między klientem a serwerem MySQL. Chodzi o to, aby czytelnicy mogli spojrzeć na binarny zrzut protokołu klient-serwer i zrozumieć, o co w nim chodzi. Rozdział będzie również przydatny dla osób, które próbują napisać serwer pośredniczący MySQL, aplikację zabezpieczającą do monitorowania ruchu MySQL w lokalnej sieci albo jakiś inny program, który z różnych względów wymaga zrozumienia niskopoziomowego protokołu klient-serwer.

Przegląd protokołu

Serwer czeka na połączenia w porcie TCP/IP lub w lokalnym gnieździe. Kiedy klient nawiązuje połączenie, następuje wymiana potwierdzeń i uwierzytelnianie. Jeśli to się powiedzie, rozpoczyna się sesja. Klient wysyła ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.