Przedmowa

Latem 2003 roku na liście dyskusyjnej MySQL ktoś stwierdził, że byłoby dobrze, gdyby powstała książka o wewnętrznych mechanizmach MySQL. Czytając wiadomość, uświadomiłem sobie, że mam wiedzę potrzebną do napisania takiej książki, ale właśnie skończyłem moją pierwszą i nie miałem ochoty rozpoczynać następnej. Próbowałem uniknąć odpowiedzialności, mówiąc sobie, że nikt nie opublikowałby tak bardzo technicznej i wyspecjalizowanej pozycji. Po prostu nie miałaby ona wystarczająco dużego grona odbiorców.

Potem pomyślałem o książkach takich jak Linux. Sterowniki urządzeń oraz Linux Kernel wydawnictwa O’Reilly i straciłem wymówkę. Zrozumiałem, że drzwi są otwarte, a ja stoję w progu, ale moja inercja przeszkadza mi w podjęciu wyzwania. Pomyślałem ...

Get MySQL. Mechanizmy wewnętrzne bazy danych now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.