Rozdział 10. Aplikacje desktopowe

Java zyskała sławę i chwałę dzięki sile apletów — niesamowitych interaktywnych elementów strony internetowej. W dzisiejszych czasach brzmi przyziemnie, ale wtedy był to po prostu cud. Poza tym Java miała również jako asa w rękawie obsługę wielu platform i mogła uruchamiać ten sam kod w systemach operacyjnych Windows, Unix i macOS. Wczesne pakiety JDK posiadały podstawowy zestaw komponentów graficznych zwany zbiorczo AWT (ang. Abstract Window Toolkit), czyli abstrakcyjne narzędzia okienkowe. Słowo Abstract (abstrakcyjne) ze skrótowca AWT pochodzi od użycia powszechnych klas (Button, Window itp.) z natywnymi implementacjami. Aplikacje AWT pisze się za pomocą abstrakcyjnego, wieloplatformowego kodu. Komputer uruchamia ...

Get Nauka Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.