Rozdział 8. Praca z tekstem i podstawowe narzędzia

Jeśli czytasz rozdziały tej książki po kolei, poznałeś już podstawowe konstrukcje języka Java, w tym jego aspekty obiektowe i niektóre kwestie związane z wątkami. Nadszedł czas zmienić nieco obszar naszych zainteresowań i rozpocząć omawianie interfejsu programistycznego aplikacji (ang. application programming interface — API) Javy, czyli kolekcji klas, które składają się na standardowe pakiety Javy i są dostarczane z każdą implementacją tego języka. Podstawowe pakiety Javy są jedną z jego najbardziej wyróżniających cech. Wiele innych języków obiektowych posiada podobne funkcjonalności, ale żaden nie ma tak szerokiego zestawu znormalizowanych interfejsów API i narzędzi jak Java. Jest to zarówno ...

Get Nauka Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.