Rozdział 8. Praca z tekstem i podstawowe narzędzia

Jeśli czytasz rozdziały tej książki po kolei, poznałeś już podstawowe konstrukcje języka Java, w tym jego aspekty obiektowe i niektóre kwestie związane z wątkami. Nadszedł czas zmienić nieco obszar naszych zainteresowań i rozpocząć omawianie interfejsu programistycznego aplikacji (ang. application programming interface — API) Javy, czyli kolekcji klas, które składają się na standardowe pakiety Javy i są dostarczane z każdą implementacją tego języka. Podstawowe pakiety Javy są jedną z jego najbardziej wyróżniających cech. Wiele innych języków obiektowych posiada podobne funkcjonalności, ale żaden nie ma tak szerokiego zestawu znormalizowanych interfejsów API i narzędzi jak Java. Jest to zarówno ...

Get Nauka Javy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.