Słowniczek

abstract

Słowo kluczowe abstract służy do deklarowania metod i klas abstrakcyjnych. Metoda abstrakcyjna nie ma zdefiniowanej implementacji. Jest jak zwykle zadeklarowana z argumentami i typem zwracanym, ale ciało ujęte w nawiasy klamrowe jest zastąpione średnikiem. Implementację metody abstrakcyjnej zapewnia podklasa klasy, w której jest zdefiniowana. Jeśli w jakiejś klasie pojawia się metoda abstrakcyjna, taka klasa również jest abstrakcyjna. Próba utworzenia instancji klasy abstrakcyjnej zakończy się niepowodzeniem w trakcie kompilacji.

adnotacje

Metadane dodawane do kodu źródłowego Javy przy użyciu składni znacznika @. Adnotacje mogą być używane przez kompilator lub w czasie wykonywania programu do rozszerzania klas, dostarczania ...

Get Nauka Javy now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.