Rozdział 3. Protokół drzewa rozpinającego oraz szybki protokół drzewa rozpinającego

Struktura i działanie Ethernetu jest dobrze rozumiane, ponieważ podstawowy protokół zachowuje spójność między kolejnymi wersjami, a standard zachowuje się przewidywalnie w prawie każdej topologii. Ponieważ wiele decyzji odnoszących się do Ethernetu — dotyczących interfejsu sieciowego, sygnalizacji i typu sprzętu — jest z góry ustalonych, ktoś mógłby powiedzieć, że wdrożenia Ethernetu są łatwe i nieskomplikowane. Jednak właściwe funkcjonowanie sieci Ethernet zależy od przestrzegania reguł dotyczących topologii i od innych protokołów, takich jak protokół określania adresów (ARP). Tak więc prosta sieć nabiera pewnych interesujących, a czasem złożonych cech.

Rozdział ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.