Rozdział 5. Protokół RIP

Oczywiście, aby określić, która trasa jest najlepsza, musimy posiadać jakiś sposób mierzenia jakości tras.

RFC 1058

Protokół informowania o trasach, znany jako protokół RIP (ang. Routing Information Protocol) jest wewnętrznym (ang. interior) protokołem działającym na podstawie wektora odległości, przeznaczonym dla małych sieci. Jest on zdefiniowany w dokumentach RFC organizacji IETF o numerach: 1058, 1388 i 1723. Był jednym z pierwszych protokołów trasowania używanych w Internecie. W celu wprowadzenia obsługi przestrzeni adresów bezklasowych opracowano drugą wersję tego protokołu. Niniejszy rozdział obejmuje budowę protokołu, jego działanie i zawartość generowanych przez niego pakietów, poznawaną dzięki ich przechwytywaniu. ...

Get Routing i switching. Praktyczny przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.