Rozdział 15. Dane w czasie, czyli procesy i współbieżność

Jedną z rzeczy, które potrafi robić komputer, a człowiek nie, jest siedzenie w magazynie w zapieczętowanym pudełku.

— Jack Handey

Ten rozdział i dwa następne są nieco trudniejsze od wcześniejszych. W tym zajmiemy się sekwencyjnym i równoległym dostępem do danych, w rozdziale 16. — zapisywaniem i odczytywaniem danych ze specjalnych plików i baz, a w rozdziale 17. — przesyłaniem danych przez sieć.

Programy i procesy

Gdy uruchamiasz program, system operacyjny tworzy proces. Proces wykorzystuje zasoby systemu (procesor, pamięć, dysk) i struktury danych w jądrze (pliki, połączenia sieciowe itp.). Każdy proces jest odizolowany od innych, tzn. nie „widzi”, co one robią, i nie ma wpływu na ich ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.