Dodatek E. Ściągawka

Zauważyłem, że niektóre rzeczy sprawdzam za często. Poniżej znajdują się tabele, które moim zdaniem Ci się przydadzą.

Priorytety operatorów

Poniższa tabela jest podsumowaniem oficjalnej dokumentacji Pythona 3 dotyczącej priorytetów operatorów. Na początku znajdują się operatory o najwyższym priorytecie.

Operator

Opis

[v, ...], {v1, ...}, {k1:v1, ...}, (...)

Listy, zbiory, słowniki, wyrażenia listowe, zbiorowe i słownikowe, wyrażenia w nawiasach

sekwencja[n], sekwencja[n:m], funkcja(argument...), obiekt.atrybut

Indeksy, wycinki, wywołania funkcji, odwołania do atrybutów

**

Potęgowanie

+n, n, ~n

Zmiana znaku liczby, negacja bitowa

*, /, //, %

Mnożenie, dzielenie zmiennoprzecinkowe i całkowite, ...

Get Python now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.