Rozdział 9. Analiza danych za pomocą kwerend krzyżowych i tabel przestawnych

Access chce i potrafi przechować w bazie danych wszystkie szczegóły. Ale czasem nie chcemy wiedzieć wszystkiego — wystarczy nam ogólny obraz. Potrzebujemy narzędzia, które pobierze surowe dane mogące stanowić setki czy tysiące rekordów i podsumuje je w rozsądny sposób.

Poznałeś już jeden sposób analizy dużych ilości informacji: kwerendy podsumowujące (2). Za pomocą kwerend podsumowujących możemy pobrać znaczną liczbę wierszy i zredukować ją do kilku zgrabnie pogrupowanych sum pośrednich. W tym rozdziale poznasz dwie bardziej wyspecjalizowane możliwości analizy liczb: kwerendy krzyżowe i tabele przestawne.

Kwerendy krzyżowe i tabele przestawne pełnią tę samą rolę, co kwerendy ...

Get Access 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.