Rozdział 2. Podstawowe techniki programowania

Aby móc korzystać z języka programowania, należy doskonale opanować jego podstawy. Konieczne jest zrozumienie elementów niezbędnych do stworzenia działającego programu oraz poznanie sposobów korzystania ze środowiska programistycznego służącego do tworzenia i uruchamiania kodu. Należy także dobrze poznać najpopularniejsze możliwości reprezentowania informacji, wykonywania obliczeń oraz podejmowania decyzji. W tym rozdziale zostaną zaprezentowane właśnie te podstawowe cechy języka C#.

Początki

Podczas nauki C# będziemy korzystali z Visual Studio — środowiska programistycznego firmy Microsoft. Istnieją także inne sposoby tworzenia i budowania programów w C#, jednak Visual Studio jest najpopularniejszym ...

Get C#. Programowanie. Wydanie VI now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.