Rozdział 15. Muzyka a uczenie głębokie

We wszystkich wcześniejszych rozdziałach tej książki zajmowaliśmy się przetwarzaniem obrazów lub tekstów. Odpowiadały one typom mediów najczęściej wykorzystywanych w uczeniu głębokim, lecz nie należy przez to rozumieć, że przetwarzanie dźwięków nie jest interesującym zagadnieniem ani że w tej dziedzinie w ciągu ostatnich kilku lat nie uzyskano znaczących osiągnięć i postępów. To dzięki rozpoznawaniu głosu oraz syntezie mowy możliwe było stworzenie asystentów domowych, takich jak Alexa firmy Amazon oraz Google Home. Żart ze starych seriali, w których to telefon dzwoni pod niewłaściwy numer, stał się nieaktualny od momentu pojawienia się asystenta Siri.

Eksperymenty z takimi systemami można zacząć całkiem ...

Get Deep Learning now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.