Rozdział 8. Łańcuchy

Łańcuchy nie przypominają liczb całkowitych, wartości zmiennoprzecinkowych i wartości boolowskich. Łańcuch to ciąg, czyli uporządkowana kolekcja innych wartości. W tym rozdziale dowiesz się, jak uzyskiwać dostęp do znaków tworzących łańcuch, a także poznasz niektóre metody zapewniane przez łańcuchy.

Łańcuch jest ciągiem

Łańcuch to ciąg znaków. Operator w postaci nawiasu kwadratowego pozwala uzyskać dostęp do jednego znaku naraz:

>>> fruit = 'ananas'
>>> letter = fruit[1]

Druga instrukcja wybiera ze zmiennej fruit znak o numerze jeden i przypisuje go zmiennej letter.

Wyrażenie w nawiasach kwadratowych nazywane jest indeksem. Indeks wskazuje żądany znak ciągu (stąd też taka nazwa).

Możesz jednak uzyskać nie to, czego oczekujesz: ...

Get Myśl w języku Python! Nauka programowania now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.