O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 7.

Testowanie jednostkowe i obiekty XHR

W rozdziałach 5. i 6. pokazaliśmy, jak wykorzystywać istniejące usługi AngularJS oraz jak tworzyć własne usługi. Utworzyliśmy kilka prostych przykładów do zapisywania stanu i komunikowania się z różnymi częściami aplikacji oraz kilka usług do komunikacji z serwerem przez protokół HTTP.

W rozdziale 3. przedstawiliśmy metody jednostkowego testowania kontrolerów. Teraz umiesz już tworzyć własne usługi AngularJS, więc musisz też nauczyć się je testować. W szczególności pokażemy Ci, jak testować kontrolery wykorzystujące wbudowane usługi AngularJS, jak również Twoje własne usługi. Na końcu prezentujemy testy jednostkowe dla usług i kontrolerów wykonujących żądania HTTP oraz pokazujemy, jak imitować ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required