ROZDZIAŁ 15.

Porady i najlepsze praktyki

W poprzednich rozdziałach nauczyłeś się bardzo wiele na temat systemu szkieletowego AngularJS i dogłębnie poznałeś prawie wszystkie jego części. Wprawdzie jeszcze wiele pozostaje Ci do nauczenia się, ale masz już solidne podstawy do tego, by móc spojrzeć na ten produkt z szerszej perspektywy. W tym rozdziale chcemy właśnie nie skupiać się na konkretnych funkcjach, tylko na ogólnych kwestiach. Poruszamy więc następujące tematy:

• testowanie,

• struktura plików i katalogów,

• najlepsze praktyki,

• budowa aplikacji,

• narzędzia i biblioteki.

Pokażemy Ci, jak efektywnie pracować z systemem szkieletowym AngularJS oraz jak tworzyć aplikacje, które będą dobrze służyły przez długi czas, nie spowalniając tempa ...

Get AngularJS. Szybkie wprowadzenie now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.