O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Podstawowe informacje na temat opóźnień i przepustowości

Prędkość jest cechą

Pojawienie się i szybki rozwój w ostatnich kilku latach nauki związanej z optymalizacją wydajności sieci (WPO — ang. web performance optimization) to wyraźna oznaka rosnącego znaczenia szybkiego i sprawniejszego doświadczenia po stronie użytkownika oraz szerokiego zapotrzebowania na nie. I nie jest to po prostu psychologiczny pęd ku szybkości (ang. need for speed) w naszym stale przyspieszającym i zawsze połączonym świecie, ale wynikające z doświadczeń wymagania, mierzone w kategoriach minimalnej wydajności dla wielu internetowych działalności biznesowych:

  • Szybciej działające strony zwiększają zaangażowanie użytkowników.

  • Szybciej działające strony przyczyniają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required