Rozdział 13. Optymalizacja aplikacji

Wydajne przeglądanie internetu opiera się na wykorzystaniu wielu technologii sieciowych (patrz Rysunek 13-1), a ostateczna wydajność naszej aplikacji jest sumą wydajności poszczególnych jej części.

Warstwy optymalizacji aplikacji WWW
Rysunek 13-1. Warstwy optymalizacji aplikacji WWW

Nie mamy wpływu na sieć pomiędzy klientem a serwerem ani na sprzęt używany przez klienta, ani na konfigurację jego urządzenia, za to pozostała część spoczywa w naszych rękach, czyli optymalizacja protokołów TCP i TLS po stronie serwera, kilkadziesiąt sposobów optymalizacji aplikacji w warstwie fizycznej, optymalizacja wersji używanego protokołu ...

Get Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.