Konfiguracja sieci

Apache nasłuchuje żądań w portach sieciowych określonych za pomocą dyrektywy Listen. Istnieje kilka parametrów, które można zmienić, aby zoptymalizować wydajność połączenia sieciowego.

AcceptFilter

S*

rdzenny

AcceptFilter protokół filtr

Włącza optymalizacje wywołania accept() specyficzne dla systemu operacyjnego.

AcceptMutex

S

MPM

default

AcceptMutex { default | metoda }

Zgodność: event, prefork, worker

Metoda używana do serializacji żądań w gniazdach sieciowych. Dostępne metody oraz ich względna wydajność zależą od platformy i są wymienione w Tabela 2-1.

Tabela 2-1. Metody w dyrektywie AcceptMutex

Metoda

Opis

default

Używa ustawienia domyślnego wybranego podczas kompilacji.

flock

Używa systemu flock

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.