Podstawowa konfiguracja pośredniczenia

Żądanie uważa się za podlegające pośredniczeniu, jeśli nazwa hosta w adresie URL nie jest obsługiwana przez dany serwer. Żądania mogą być również przekształcone w podlegające pośredniczeniu przez dyrektywy RewriteRule ze znacznikiem [P].

Serwer pośredniczący może działać w jednym z dwóch trybów: jako zwykły serwer proxy, który akceptuje żądania dotyczące zdalnych adresów URL i pobiera odpowiednie zasoby w imieniu klientów, albo jako odwrotny serwer proxy, który odwzorowuje żądania dotyczące lokalnych adresów URL na zdalne adresy URL, pobiera odpowiednie zasoby i zwraca je klientom tak, jakby pochodziły z samego serwera proxy.

Moduł mod_proxy rozpoznaje kilka zmiennych środowiskowych, które wpływają na jego ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.