Wstępna konfiguracja środowiska

Moduł mod_setenvif jest wywoływany przed translacją adresu URL w kontekstach serwera głównego i wirtualnego oraz po translacji w sekcjach katalogów oraz w plikach .htaccess. W tym momencie dostępne są tylko wartości wiersza żądania oraz nagłówków HTTP. Moduł mod_setenvinf ustawia zmienne środowiskowe na podstawie tych wartości; zmienne są z kolei często używane do przekształcania adresów URL, uwierzytelniania, warunkowego rejestrowania zdarzeń oraz innych operacji warunkowych.

Istnieje kilka specjalnych zmiennych środowiskowych, które — jeśli są ustawione — modyfikują odpowiedź serwera, zwłaszcza w celu obsłużenia przeglądarek zawierających znane usterki. Moduł mod_proxy definiuje kolejne zmienne specjalne związane ...

Get Apache 2. Leksykon kieszonkowy now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.