O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Programowanie zorientowane obiektowo

Podstawowe elementy programowania zorientowanego obiektowo (ang. object-oriented programming, OOP) w Javie obejmują klasy, obiekty i interfejsy.

Klasy i obiekty

Klasa definiuje encję, która najczęściej przedstawia coś rzeczywistego. W klasie znajduje się zestaw wartości przechowujących dane oraz zestaw metod przeznaczonych do operowania na wspomnianych danych.

Egzemplarz klasy nosi nazwę obiektu i jest alokowany w pamięci. W danej chwili może istnieć wiele egzemplarzy klasy.

Klasa może dziedziczyć dane składowe i metody po innych klasach. Ponadto klasa może bezpośrednio dziedziczyć tylko po jednej klasie, nazywanej superklasą. Dana klasa może mieć tylko jedną bezpośrednią superklasę. To jest określane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required