O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Java SE

Platforma Java SE (Java Platform, Standard Edition) obejmuje JRE (ang. Java Runtime Environment), JDK (ang. Java Development Kit, patrz Rozdział 10.), język programowania Java, wirtualną maszynę Javy (ang. Java Virtual Machine, JVM), narzędzia oraz biblioteki Java SE API. Dostępne są oddzielne platformy dla systemów Windows (32- i 64-bitowy), OS X (64-bitowy), Linux (32- i 64-bitowy), Linux ARMv6/7 VFP-HardFP ABI (32-bitowy), Solaris SPARC (64-bitowy) i Solaris (64-bitowy).

Najczęściej używane biblioteki API Javy SE

Standardowe biblioteki API Javy SE (http://docs.oracle.com/javase/8/docs/api/) są dostarczane w pakietach. Każdy z pakietów składa się z klas i/lub interfejsów. W rozdziale przedstawiono skróconą listę najczęściej ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required