O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Podstawy programowania

Środowisko JRE (ang. Java Runtime Environment) zapewnia możliwość uruchamiania aplikacji Javy. Z kolei JDK (ang. Java Development Kit) dostarcza wszystkie komponenty i zasoby niezbędne do opracowywania aplikacji Javy.

JRE

JRE to kolekcja oprogramowania pozwalającego systemowi operacyjnemu na uruchamianie aplikacji Javy. Wspomniana kolekcja składa się z wirtualnej maszyny Javy (ang. Java Virtual Machine) interpretującej kod bajtowy Javy i zamieniającej go na kod maszynowy, a także z bibliotek klas standardowych, zestawów narzędziowych interfejsu użytkownika oraz wielu różnych narzędzi.

JDK

JDK to środowisko programistyczne przeznaczone do kompilacji, debugowania i uruchamiania aplikacji Javy, Java Beans oraz apletów ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required