O'Reilly logo

Java 8. Leksykon kieszonkowy by Patricia Liguori, Robert Liguori

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. API daty i godziny

API daty i godziny (specyfikacja JSR 310) zapewnia obsługę obliczeń związanych z datą, godziną i kalendarzem. Odniesieniem implementacji dla wymienionej specyfikacji JSR jest projekt ThreeTen (http://www.threeten.org/), który znajduje się w JDK 1.8. API daty i godziny jest powiązane z pakietem java.time oraz podpakietami java.time.chrono, java.time.format, java.time.temporal i java.time.zone.

W specyfikacji JSR 310 osiągnięto wiele celów projektowych:

  • API Fluent: łatwe w odczycie, na przykład dzięki łączeniu metod.

  • Projekt zapewniający bezpieczeństwo wątków: klasy dostarczające niezmienne wartości.

  • Rozszerzalne API: systemy kalendarzy, możliwość dostosowania i wykonywania zapytań.

  • Zachowanie zgodne z oczekiwaniem.

API ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required