Rozdział 12. Testy if i reguły składni

Niniejszy rozdział wprowadza instrukcję if, będącą w Pythonie podstawowym narzędziem wykorzystywanym w wyborze alternatywnych działań w oparciu o wyniki testu. Ponieważ będzie to nasze pierwsze szersze omówienie instrukcji złożonych — czyli instrukcji z osadzonymi innymi instrukcjami — bardziej szczegółowo niż w rozdziale 10. zajmiemy się również uniwersalnymi koncepcjami stojącymi za modelem składni instrukcji Pythona. Ponieważ instrukcje warunkowe wprowadzają pojęcie testów, rozdział ten będzie również omawiał wyrażenia typu Boolean i trójelementową instrukcję if oraz uzupełni pominięte dotychczas informacje dotyczące testów prawdy.

Instrukcje if

W uproszczeniu instrukcja if Pythona wybiera działanie, ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.