Rozdział 2. Jak Python wykonuje programy?

Niniejszy rozdział wraz z kolejnym omawiają wykonywanie programów — sposób uruchamiania kodu oraz wykonywania go przez Pythona. W tym rozdziale dowiesz się, jak ogólnie przebiega uruchamianie programów w interpreterze Pythona, a w rozdziale 3. nauczysz się uruchamiać własne programy.

Szczegóły przebiegu procesu uruchamiania programu są z natury specyficzne dla danej platformy, więc niektóre materiały z tych dwóch rozdziałów mogą nie mieć zastosowania do systemu, w jakim pracujesz, dlatego bardziej zaawansowani czytelnicy mogą spokojnie ominąć fragmenty, które ich nie dotyczą. Podobnie osoby, które w przeszłości korzystały już z podobnych narzędzi i wolą od razu przejść do opisu samego języka, mogą z ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.