Rozdział 13. Pętle while i for

Niniejszy rozdział kończy nasze omówienie instrukcji proceduralnych Pythona, przedstawiając dwie najważniejsze konstrukcje pętli Pythona — instrukcji powtarzających jakieś działanie. Pierwsza z nich, instrukcja while, umożliwia zapisywanie w kodzie uniwersalnych pętli. Druga, instrukcja for, pozwala przechodzić przez kolejne elementy sekwencji lub innego obiektu iterowalnego i wykonywać blok kodu dla każdego z tych elementów.

Z obydwoma instrukcjami spotkaliśmy się już w sposób nieformalny wcześniej, tutaj natomiast uzupełnimy informacje na temat ich stosowania. A skoro już przy tym jesteśmy, omówimy także kilka mniej popularnych instrukcji stosowanych wewnątrz pętli, takich jak break oraz continue, i przedstawimy ...

Get Python now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.