ROZDZIAŁ 1.

Nowy PHP

Język PHP przechodzi odrodzenie. Zmienia się w nowoczesny język skryptowy z przydatnymi narzędziami, takimi jak przestrzenie nazw, cechy, zamknięcia i wbudowany bufor kodów operacyjnych. Także nowoczesny ekosystem PHP dojrzewa. Programiści tego języka odchodzą od monolitycznych systemów szkieletowych na rzecz mniejszych i bardziej wyspecjalizowanych komponentów. Menedżer zależności Composer rewolucjonizuje sposób tworzenia aplikacji w PHP, uwalnia nas od sztywnych ram systemów szkieletowych i umożliwia mieszanie współpracujących ze sobą składników PHP tak, aby dostosować je do konkretnej aplikacji. Współpraca komponentów nie byłaby jednak możliwa, gdyby nie zgłaszane przez społeczność programistyczną i nadzorowane przez grupę ...

Get PHP. Nowe możliwości, najlepsze praktyki now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.