O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Funkcje

Definiowanie funkcji za pomocą polecenia def to podstawowa operacja we wszystkich programach. W tym rozdziale poznasz zaawansowane i niestandardowe definicje oraz sposoby używania funkcji. Omówiono tu argumenty domyślne, funkcje przyjmujące dowolną liczbę argumentów, argumenty podawane tylko za pomocą słów kluczowych, uwagi i domknięcia. Ponadto przedstawiono pewne skomplikowane problemy z zakresu przepływu sterowania i przekazywania danych związane z funkcjami wywoływanymi zwrotnie.

7.1. Pisanie funkcji przyjmujących dowolną liczbę argumentów

Problem

Programista chce napisać funkcję przyjmującą dowolną liczbę argumentów wejściowych.

Rozwiązanie

Aby napisać funkcję, która przyjmuje dowolną liczbę argumentów podawanych na określonych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required