O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Współbieżność

Python od dawna umożliwiał stosowanie różnych podejść do programowania współbieżnego. Obsługiwane są tu wątki, podprocesy i różne sztuczki związane z funkcjami generatora. W tym rozdziale znajdziesz receptury dotyczące różnych aspektów programowania współbieżnego. Opisano tu często stosowane techniki programowania z wykorzystaniem wątków oraz metody przetwarzania równoległego.

Doświadczeni programiści wiedzą, że przy programowaniu współbieżnym łatwo o błędy. Dlatego w tym rozdziale skoncentrowano się głównie na recepturach, które pozwalają tworzyć niezawodny i możliwy do diagnozowania kod.

12.1. Uruchamianie i zatrzymywanie wątków

Problem

Programista chce tworzyć i usuwać wątki w celu współbieżnego wykonywania kodu.

Rozwiązanie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required