O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 15. Rozszerzenia w języku C

W tym rozdziale opisano dostęp w Pythonie do kodu w języku C. Wiele wbudowanych bibliotek Pythona jest napisanych w C, a dostęp do kodu w języku C jest ważnym aspektem komunikowania się Pythona z takimi bibliotekami. Obszar ten wymaga najwięcej analiz przy przenoszeniu kodu rozszerzeń z wersji 2. do 3. Pythona.

Choć Python udostępnia rozbudowany interfejs API dla języka C, istnieje wiele różnych sposobów korzystania z tego języka. Zamiast przedstawiać kompletny przegląd wszystkich technik i narzędzi, skoncentrowano się tu na małym fragmencie kodu w języku C i kilku przykładach pokazujących, jak z niego korzystać. Celem jest opracowanie zestawu szablonów, które doświadczeni programiści będą mogli wykorzystać ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required