Rozdział 15. Rozszerzenia w języku C

W tym rozdziale opisano dostęp w Pythonie do kodu w języku C. Wiele wbudowanych bibliotek Pythona jest napisanych w C, a dostęp do kodu w języku C jest ważnym aspektem komunikowania się Pythona z takimi bibliotekami. Obszar ten wymaga najwięcej analiz przy przenoszeniu kodu rozszerzeń z wersji 2. do 3. Pythona.

Choć Python udostępnia rozbudowany interfejs API dla języka C, istnieje wiele różnych sposobów korzystania z tego języka. Zamiast przedstawiać kompletny przegląd wszystkich technik i narzędzi, skoncentrowano się tu na małym fragmencie kodu w języku C i kilku przykładach pokazujących, jak z niego korzystać. Celem jest opracowanie zestawu szablonów, które doświadczeni programiści będą mogli wykorzystać ...

Get Python. Receptury. Wydanie III now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.