O'Reilly logo

Python. Receptury. Wydanie III by Brian K. Jones, David Beazley

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Metaprogramowanie

Jednym z najważniejszych haseł w dziedzinie rozwijania oprogramowania jest „nie powtarzaj się”. Oznacza to, że gdy musisz napisać wysoce powtarzalny kod (lub wycinać i wklejać kod źródłowy), często warto poszukać bardziej eleganckiego rozwiązania. W Pythonie tego rodzaju problemy często rozwiązuje się za pomocą metaprogramowania. Podejście to polega na tworzeniu funkcji i klas, których głównym zadaniem jest manipulowanie kodem (modyfikowanie i generowanie istniejącego kodu oraz tworzenie nakładek na niego). Głównymi mechanizmami są tu dekoratory, dekoratory klas i metaklasy, jednak metaprogramowanie związane jest też z wieloma innymi przydatnymi zagadnieniami — obiektami sygnatur, wykonywaniem kodu za pomocą wywołania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required