O'Reilly logo

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II

Book Description

Ksi??ka "PHP i MySQL. Wprowadzenie. Wydanie II" przedstawia krok po kroku zasady tworzenia serwisów WWW z wykorzystaniem baz danych. W podr?czniku na przyk?adach przedstawiono m...

Table of Contents

 1. PHP i MySQL. Wprowadzenie
 2. Wprowadzenie
  1. Dla kogo przeznaczona jest książka?
  2. Założenia przyjęte w książce
  3. W jaki sposób zorganizowana jest ta książka?
  4. Dodatkowe pozycje
  5. Konwencje zastosowane w książce
  6. Używanie przykładowych kodów
  7. Podziękowania
 3. 1. Treść generowana dynamicznie i Internet
  1. Protokół HTTP i Internet
  2. Miejsce PHP i MySQL w programowaniu sieciowym
  3. Zalety używania PHP oraz MySQL
  4. Wartość wolnego oprogramowania
  5. Komponenty aplikacji PHP
   1. Narodziny PHP
   2. Narodziny serwera Apache
   3. SQL i relacyjne bazy danych
   4. Narodziny bazy danych MySQL
   5. Zgodność
  6. Integracja wielu źródeł informacji
  7. Żądanie danych ze strony internetowej
  8. Pytania do
 4. 2. Instalacja
  1. Lokalne tworzenie aplikacji
   1. Pakiety czy pełne wersje instalacyjne?
   2. Instalacja serwera Apache
   3. Instalacja PHP
    1. Włączenie PHP w systemie Mac OS X
   4. Instalacja bazy danych MySQL 5.0
    1. Instalacja MySQL Connector
    2. Instalacja MySQL w systemie Mac OS X
   5. XAMPP
  2. Praca zdalna
  3. Pytania do
 5. 3. Poznajemy PHP
  1. PHP i tekst HTML
   1. Tekstowe dane wyjściowe
    1. Oddzielenie kodu PHP i HTML
  2. Tworzenie klocków kodu
   1. Zmienne
    1. Odczytywanie wartości zmiennej
    2. Rodzaje zmiennych
    3. Zasięg zmiennej
   2. Ciąg tekstowy
    1. Znaki specjalne w ciągu tekstowym
    2. Porównywanie ciągów tekstowych
   3. Konkatenacja
    1. Łączenie ciągów tekstowych
   4. Stałe
    1. Predefiniowane stałe
   5. Wykonywanie obliczeń matematycznych
    1. Łączone operatory przypisywania
    2. Autoinkrementacja i autodekrementacja
    3. Preinkrementacja i predekrementacja
  3. Pytania do
 6. 4. Podejmowanie decyzji w PHP
  1. Wyrażenia
  2. Operatory
   1. Liczba operandów
   2. Rodzaj operandów
    1. Kolejność wykonywania działań
    2. Łączność
   3. Operatory relacyjne
    1. Równość
    2. Operatory porównania
    3. Operatory logiczne
  3. Instrukcje warunkowe
   1. Polecenie if
    1. Polecenie else
    2. Polecenie elseif
   2. Operator ?
   3. Polecenie switch
    1. Słowo kluczowe break
    2. Domyślnie wykonywany blok kodu
  4. Pętle
   1. Pętla while
   2. Pętla do...while
   3. Pętla for
   4. Przerwanie wykonywania pętli
   5. Polecenie continue
  5. Pytania do
 7. 5. Funkcje
  1. Wywoływanie funkcji
  2. Definiowanie funkcji
   1. Parametry
   2. Parametry przekazywane przez referencję
   3. Pliki dołączane i wymagane w PHP
   4. Funkcja include()
    1. Funkcja include_once()
    2. Funkcje require() i require_once()
   5. Sprawdzenie, czy funkcja istnieje
  3. Programowanie zorientowane obiektowo
   1. Tworzenie klasy
   2. Tworzenie egzemplarza
   3. Metody i konstruktory
   4. Zasięg zmiennej w klasie
   5. Dziedziczenie
    1. Operator expands
    2. Operator parent
   6. Statyczne metody i zmienne
   7. Referencje zmiennej
  4. Pytania do
 8. 6. Tablice
  1. Podstawy tablic
   1. Tablica asocjacyjna kontra tablica indeksowana liczbowo
   2. Tworzenie tablicy
    1. Utworzenie tablicy za pomocą identyfikatora tablicy
    2. Utworzenie tablicy za pomocą funkcji array()
    3. Przejście przez tablicę i pobieranie jej wartości
    4. Dodawanie wartości do tablicy
    5. Zliczanie elementów znajdujących się w tablicy
    6. Sortowanie tablicy
   3. Tablice wielowymiarowe
   4. Pobieranie zmiennych z tablicy
    1. Używanie funkcji compact() w celu zbudowania tablicy na podstawie danych zmiennych
   5. Funkcje dotyczące tablic w PHP
  2. Pytania do
 9. 7. Praca z bazą danych MySQL
  1. Baza danych MySQL
   1. Uzyskanie dostępu do bazy danych z poziomu wiersza poleceń
    1. Znak zachęty
    2. Polecenia
  2. Zarządzanie bazą danych
   1. Tworzenie użytkowników
   2. Tworzenie bazy danych MySQL
  3. Używanie narzędzia phpMyAdmin
  4. Koncepcja bazy danych
  5. Język SQL
   1. Tworzenie tabel
   2. Umieszczanie danych w tabeli
   3. Operacje na tabeli
    1. Zmiana nazwy tabeli
    2. Zmiana rodzaju danych kolumny
    3. Dodawanie kolumny
    4. Zmiana nazwy kolumny
    5. Usunięcie kolumny
    6. Usunięcie całej tabeli
   4. Wykonywanie zapytania do bazy danych
    1. Ograniczenie wyświetlanych wyników za pomocą klauzuli WHERE
    2. Ustalanie kolejności
    3. Pobieranie danych z kilku tabel
    4. Słowo kluczowe NATURAL JOIN
    5. Słowo kluczowe JOIN ON
    6. Aliasy
   5. Modyfikacja danych bazy danych
   6. Usuwanie danych bazy danych
   7. Funkcje wyszukiwania
   8. Operatory logiczne
  6. Pytania do
 10. 8. Bazy danych
  1. Projekt bazy danych
   1. Relacyjne bazy danych
   2. Rodzaje relacji
    1. Relacja jeden do jednego
    2. Relacja jeden do wielu
    3. Relacja wiele do wielu
   3. Normalizacja
   4. Postacie normalizacji
    1. Pierwsza postać normalna
    2. Druga postać normalna
    3. Trzecia postać normalna
   5. Rodzaje danych kolumn
  2. Tworzenie kopii zapasowej danych i ich przywracanie
   1. Kopiowanie plików bazy danych
   2. Polecenie mysqldump
    1. Tworzenie kopii zapasowej
    2. Przywracanie bazy danych MysQL z kopii zapasowej
    3. Praca z innymi formatami
    4. Polecenie mysqlimport
    5. Najlepsze rozwiązania w zakresie tworzenia kopii zapasowej
  3. Zaawansowany SQL
   1. Indeksy
    1. Kiedy są używane indeksy?
    2. W jaki sposób określić indeks?
    3. Indeksy wielokolumnowe
    4. Słowo kluczowe EXPLAIN
   2. Wybór danych za pomocą klauzuli LEFT JOIN ON
   3. Wybór danych za pomocą klauzuli GROUP BY
   4. Używanie funkcji bazy danych
    1. Funkcje ciągu tekstowego
    2. Funkcje daty i godziny
    3. Transakcje
  4. Pytania do
 11. 9. Współpraca PHP i MySQL
  1. Proces
   1. Zasoby
  2. Wykonywanie zapytania do bazy danych za pomocą funkcji PHP
   1. Szczegółowe informacje dotyczące logowania do bazy danych
   2. Nawiązywanie połączenia z bazą danych
    1. Rozwiązywanie problemów występujących podczas nawiązywania połączenia
   3. Wybór bazy danych
   4. Utworzenie zapytania SQL SELECT
   5. Wykonanie zapytania do bazy danych
   6. Pobranie i wyświetlenie wyników zapytania
    1. Sposoby pobierania wyników
   7. Zamykanie połączenia
   8. Połączenie wszystkich elementów w całość
  3. Używanie PEAR
   1. Instalacja
    1. Unix
    2. Windows
    3. PEAR w przypadku konta u ISP
   2. Dodawanie pakietów opcjonalnych
   3. Przepisanie przykładu wyświetlającego książki
    1. Tworzenie egzemplarza połączenia
    2. Ciąg tekstowy połączenia
    3. Tworzenie zapytania
    4. Pobieranie danych
    5. Zamknięcie połączenia
    6. Zgłaszanie błędów przez PEAR
  4. Pytania do
 12. 10. Praca z formularzami sieciowymi
  1. Tworzenie formularza sieciowego
   1. Uzyskanie dostępu do wartości wysłanych w formularzu sieciowym
   2. Wartości domyślne
   3. Rodzaje danych wejściowych
    1. Pola tekstowe
    2. Obszar tekstowy
    3. Pole wyboru
    4. Przycisk opcji
    5. Element ukryty
    6. Lista wyboru
   4. Praca z wieloma wartościami
   5. Sprawdzanie poprawności danych
    1. Weryfikacja danych pochodzących z pól wyboru, przycisków opcji i list wyboru
    2. Weryfikacja danych pochodzących z pól tekstowych oraz obszarów tekstowych
   6. Tworzenie w PHP konwertera jednostek miar
   7. Tworzenie w PHP narzędzia do konwersji między strefami czasowymi
   8. Wykonywanie zapytania do bazy danych z użyciem danych formularza sieciowego
  2. Szablony
   1. Mechanizm szablonu
   2. Instalacja
    1. Katalogi na poziomie aplikacji
    2. Tworzenie przykładowych skryptów
    3. Utworzenie przykładowego szablonu
  3. Pytania do
 13. 11. Praktyczne PHP
  1. Funkcje dotyczące ciągu tekstowego
   1. Formatowanie ciągu tekstowego w celu jego wyświetlenia
    1. Używanie funkcji printf()
    2. Dopełnianie
    3. Określanie dokładności
    4. Używanie funkcji sprintf()
   2. Długość ciągu tekstowego
   3. Zmiana wielkości znaków
   4. Sprawdzanie ciągu tekstowego
   5. Używanie położenia ciągu tekstowego i podciągu w celu wyodrębnienia fragmentu ciągu tekstowego
  2. Funkcje daty i godziny
   1. Formaty wyświetlania daty i godziny
   2. Operacje arytmetyczne
   3. Weryfikacja dat
   4. Używanie funkcji mktime() w celu utworzenia znacznika czasu
  3. Operacje na plikach
   1. Funkcje i środki ostrożności
    1. Uprawnienia pliku
    2. Tworzenie pliku
    3. Usunięcie pliku
    4. Przenoszenie pliku
   2. Protokół opakowujący URL
   3. Przekazywanie plików
    1. Uzyskanie dostępu do pliku
    2. Weryfikacja pliku
  4. Wywoływanie poleceń systemowych
  5. Pytania do
 14. 12. XHTML
  1. Dlaczego XHTML?
  2. Przestrzenie nazw XHTML i XML
  3. Wersje XHTML
   1. Rodzaje dokumentów
   2. Narzędzia sprawdzania poprawności
   3. Często spotykane problemy podczas weryfikacji dokumentu
    1. Kwestie zgodności ze starszymi przeglądarkami internetowymi
  4. Generowanie dokumentu XHTML w PHP
  5. Pytania do
 15. 13. Modyfikowanie obiektów MySQL i danych PHP
  1. Zmiana obiektów bazy danych z poziomu PHP
   1. Tworzenie tabeli
   2. Usunięcie tabeli
   3. Błędy się zdarzają
  2. Operacje na danych tabeli
   1. Dodawanie danych
  3. Wyświetlanie wyników zapytania wraz z osadzonymi łączami
  4. Jeden plik wyświetlający formularz i przetwarzający jego dane
   1. Ataki typu SQL Injection
   2. Ataki typu cross-site scripting
  5. Uaktualnianie danych
  6. Usuwanie danych
   1. Generowanie unikalnego identyfikatora
  7. Wykonywanie podzapytania
  8. Pytania do
 16. 14. Pliki cookie, sesje i kontrola dostępu
  1. Pliki cookie
   1. Ustawianie pliku cookie
   2. Dostęp do plików cookie
   3. Usuwanie plików cookie
  2. PHP i uwierzytelnianie HTTP
   1. Zapisywanie nazw użytkowników i haseł w bazie danych
  3. Sesje
   1. Korzystanie z sesji
   2. Rozwinięcie przykładowego systemu logowania
   3. Kończenie sesji
    1. Odśmiecanie
    2. Ustawienie czasu ważności sesji
   4. Używanie bazy danych do przechowywania danych sesji
  4. Wykorzystanie modułu Auth_HTTP do uwierzytelniania
  5. Pytania do
 17. 15. Bezpieczeństwo
  1. Ograniczanie dostępu do stron administracyjnych
  2. Włączanie plików
  3. Zapisywanie haseł w bazie danych
  4. Problem z automatycznymi zmiennymi globalnymi
  5. Bezpieczeństwo sesji
   1. Przechwytywanie oraz preparowanie sesji
   2. Ufanie danym wprowadzanym przez użytkowników
   3. Problemy związane ze współdzielonym hostingiem
   4. Blokowanie dostępu do bazy danych
   5. Blokowanie dostępu do bazy danych z zewnętrznych hostów
   6. Utworzenie osobnych użytkowników bazy danych
   7. Ataki typu cross-site scripting
  6. Pytania do
 18. 16. Sprawdzanie poprawności danych i obsługa błędów
  1. Sprawdzanie poprawności danych wprowadzanych przez użytkowników za pomocą JavaScript
  2. Dopasowywanie wzorców
   1. Kwantyfikatory
   2. Kotwice
   3. Klasy znaków
   4. Wykorzystanie techniki dopasowywania wzorców w PHP
   5. preg_match
  3. Ponowne wyświetlenie formularza w przypadku niepomyślnego testu poprawności danych
   1. Zapisywanie informacji o błędach
  4. Pytania do
 19. 17. Przykładowa aplikacja
  1. Plik konfiguracyjny
  2. Szkielet stron
  3. Baza danych
   1. Przykładowe dane
  4. Wyświetlanie streszczeń artykułów
  5. Wyświetlanie artykułów wraz z komentarzami
  6. Dodawanie i modyfikowanie artykułów
  7. Dodawanie i modyfikowanie komentarzy
  8. Pytania do
 20. 18. Kończymy naszą podróż
  1. Standardy kodowania w PHP
   1. Komentarze
   2. Formatowanie
    1. Wcięcia
    2. Znaczniki PHP
    3. Szablony
    4. Wyrażenia
    5. Wywołania funkcji
    6. Definicje funkcji
   3. Obiekty
   4. Nazewnictwo
   5. Struktury sterujące
    1. Funkcje include i require
  2. PEAR
   1. Strukturalne biblioteki
    1. Dystrybucja kodu
    2. PHP Extension Community Library (PECL)
    3. Abstrakcja bazy danych PDO
  3. Struktury PHP
   1. Struktura PHP Zend
   2. CakePHP
  4. Ajax
  5. Wiki
  6. Szukanie pomocy w Internecie
   1. Grupy użytkowników PHP
  7. Pytania do
 21. A. Odpowiedzi na pytania
  1. Rozdział 1
  2. Rozdział 2
  3. Rozdział 3
  4. Rozdział 4
  5. Rozdział 5
  6. Rozdział 6
  7. Rozdział 7
  8. Rozdział 8
  9. Rozdział 9
  10. Rozdział 10
  11. Rozdział 11
  12. Rozdział 12
  13. Rozdział 13
  14. Rozdział 14
  15. Rozdział 15
  16. Rozdział 16
  17. Rozdział 17
  18. Rozdział 18
 22. B. O autorach
 23. Indeks
 24. Kolofon
 25. Copyright