Rozdział 7. Drukowanie dokumentu edytora Word

Wżyciu każdego dokumentu Worda przychodzi taki moment, że zostaje on wysłany do drukarki. Nawet te, które stworzono z myślą o wysłaniu mailem czy zostały zapisane w formacie Adobe Acrobat (.pdf), po dotarciu do odbiorcy mogą trafić do drukarki. Niektórzy wolą robić korektę na papierze, zanim wyślą kopię elektroniczną, ponieważ uważają, że w ten sposób lepiej wychwycą wszystkie błędy.

Word daje Ci duże możliwości drukowania dokumentów. Informacje zawarte w tym rozdziale pokażą Ci, jak robić rzeczy, które sprawiłyby, że Gutenberg zarzuciłby swój wynalazek i zaczął od najprostszych i najszybszych sposobów drukowania całego dokumentu. Nauczysz się, jak wybrać najlepszą drukarkę do danego projektu (na przykład ...

Get Office 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.