Administracja Usługami terminalowymi

Do administrowania Usługami terminalowymi służą trzy narzędzia:

Konsola Menedżer usług terminalowych w Menedżerze serwera

Pozwala wyświetlać listę i zarządzać połączeniami usług terminalowych w sieci.

Konsola Konfiguracja usług terminalowych w Menedżerze serwera

Pozwala modyfikować konfigurację Usług terminalowych na wybranym serwerze.

Konsola Licencjonowanie usług terminalowych

Zarządza licencjami stosowanymi na serwerach usług terminalowych w domenie.

W chwili pisania tych słów zasady licencjonowania usług terminalowych są wciąż w trakcie dopracowywania, ich opis musi więc zostać pominięty. Opisane zostaną natomiast funkcje administracyjne Menedżera usług terminalowych i typowe operacje, które można wykonać ...

Get Windows Server 2008 PL. Przewodnik encyklopedyczny now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from nearly 200 publishers.