Rozdział 16. Usługi sieciowe i programowanie rozproszone

Programowanie rozproszone przypomina programowanie sieciowe — ma tylko innych odbiorców. Celem programowania sieciowego jest umożliwienie użytkownikom zarządzania komputerami przez sieć. Celem programowania rozproszonego jest umożliwienie komputerom komunikowania się pomiędzy sobą.

Użytkownicy korzystają z oprogramowania sieciowego w celu uzyskania dostępu do danych i skorzystania z algorytmów, których nie mają na własnych komputerach. Dzięki programowaniu rozproszonemu można wykorzystywać programy działające automatycznie; programy te działają na rzecz użytkowników, którzy jednak nie wiedzą, czy i kiedy programy te korzystają z sieci.

Najprostszą i najbardziej popularną formą programowania ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.