15.3. Tworzenie układu nagłówka i stopki

Problem

Chcemy utworzyć nagłówek i stopkę dla każdej strony naszej aplikacji internetowej. Niektóre strony powinny mieć specjalne nagłówki i stopki, a użytkownik powinien mieć możliwość dynamicznego podjęcia decyzji o tym, jakiego nagłówka lub stopki użyć dla określonego żądania.

Rozwiązanie

W wielu aplikacjach internetowych można definiować pliki nagłówka i stopki, a następnie automatycznie włączać je (odpowiednio) na początku i na końcu każdej strony. W środowisku Rails odwrócono ten schemat: Zarówno nagłówek, jak i stopkę definiuje się w jednym pliku i włącza się do niego zawartość poszczególnych stron.

Aby zastosować taki sam układ strony w aplikacji internetowej, utworzymy plik app/views/ ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.