15.15. Dodawanie efektów DHTML z wykorzystaniem biblioteki script.aculo.us

Problem

Chcemy wprowadzić ciekawe efekty w aplikacji, na przykład zanikanie treści, bez konieczności pisania w tym celu kodu w języku JavaScript.

Rozwiązanie

Każda aplikacja Rails ma dostęp do wbudowanych bibliotek JavaScript, które umożliwiają tworzenie efektów Ajax i DHTML. Aby umieścić elementy DHTML w witrynie Rails, nie trzeba nawet pisać kodu JavaScript.

Po pierwsze, należy zmodyfikować główny szablon układu (zobacz „15.3. Tworzenie układu nagłówka i stopki”), aby wywołał funkcję javascript_include_tag w obrębie znacznika <HEAD>:

<!-- app/views/layouts/application.rhtml -->

<html>
  <head>
    <title>Moja witryna WWW</title>
    <%= javascript_include_tag "prototype", ...

Get Ruby. Receptury now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.