O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.15. Wdrażanie aplikacji z wykorzystaniem narzędzia Cargo

Istnieje mnóstwo narzędzi i bibliotek opracowanych przez niezależne zespoły i programistów, które mogą nam bardzo pomóc w procesie wdrażania aplikacji. Jednym z najciekawszych narzędzi tego typu jest Cargo[19]. Cargo jest rozbudowanym systemem umożliwiającym nam wdrażanie aplikacji na wielu różnych serwerach aplikacji, w tym na tak popularnych serwerach jak Tomcat, JBoss, Geronimo czy Weblogic. Cargo oferuje mechanizmy integrujące jego funkcjonalność zarówno z narzędziem Maven, jak i z Antem. Nie mamy oczywiście czasu i miejsca na szczegółową analizę wszystkich możliwości Cargo, zatem w tym podrozdziale skoncentrujemy się tylko na technice jego konfigurowania z myślą o wdrożeniu aplikacji ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required