Jak podzielono tę książkę

Jedną z najbardziej charakterystycznych cech oprogramowania Javy typu open source (patrz witryna internetowa http://opensource.org) jest możliwość wyboru. Jak się wydaje, dla każdego zadania istnieją przynajmniej dwa skuteczne narzędzia open source. Aby jak najlepiej zilustrować zakres możliwych rozwiązań, w tej książce podjęto próbę omówienia przynajmniej kilku dostępnych narzędzi typu open source dla każdego z prezentowanych obszarów wytwarzania oprogramowania. Nikt nie próbuje jednak „sprzedawać” Czytelnikom wybranych narzędzi ani nawet sugerować wyższości pewnych narzędzi nad innymi w określonych dziedzinach. Przeciwnie — spróbuję przekazać Czytelnikowi informacje wystarczające do samodzielnego podjęcia decyzji o ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.