O'Reilly logo

Java. Praktyczne narzędzia by John Ferguson Smart

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.18. Dostosowywanie procesu kompilacji do specyficznych potrzeb projektu za pomocą własnych modułów rozszerzeń

Współautor: Eric Redmond

Jeśli można mówić o jakiejś naprawdę przełomowej zmianie wprowadzonej wraz z wydaniem Mavena 2, z pewnością byłaby to prostota i elastyczność, z jaką można modyfikować zachowania Mavena za pomocą własnych, niestandardowych modułów rozszerzeń. Okazuje się, że takie moduły można nawet pisać w innych językach programowania, jak JRuby, Groovy czy Ant. W tym podrozdziale skoncentrujemy się jednak przede wszystkim na najczęściej stosowanym i najszerzej obsługiwanym języku, czyli na Javie.

Moduł rozszerzenia Mavena jest w istocie kolekcją celów, które — jak już wspomniano we wcześniejszych podrozdziałach tego rozdziału ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required