7.3. Konfigurowanie serwera LuntBuild

Po uruchomieniu serwera możemy zarządzać wszystkimi aspektami jego pracy za pośrednictwem konsoli administracyjnej z interfejsem WWW (adres URL zwykle ma postać http://localhost:8080/LuntBuild). LuntBuild — co naturalne — wymaga identyfikacji użytkownika przed udostępnieniem mu jakichkolwiek naprawdę interesujących funkcji (patrz Rysunek 7-1). Bezpośrednio po zainstalowaniu narzędzia LuntBuild możemy użyć ścieżki LuntBuild/LuntBuild, aby nawiązać połączenie w roli administratora. Pewne elementy witryny tego narzędzia są dostępne do odczytu także dla anonimowych użytkowników, którzy jednak nie mogą niczego modyfikować.

Rysunek 7-1. Łączenie z konsolą administracyjną narzędzia LuntBuild

Witryna administracyjna ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.