28.17. Stosowanie kanałów RSS i formatu iCalendar

Użytkownicy, którzy nie zaglądają na witrynę internetową Traca kilka razy dziennie lub którzy po prostu wolą śledzić postęp prac nad projektem bez konieczności otwierania stron internetowych, mogą skorzystać z obsługi kanałów RSS przekazujących rozmaite informacje o projekcie. Na stronie Timeline mamy do dyspozycji kanał RSS dla wszystkich zdarzeń związanych z danym projektem; dla każdego raportu i zapytania można stworzyć kanał RSS przekazujący listę bieżących biletów pasujących do określonego kryterium.

Widok linii czasu Traca

Rysunek 28-17. Widok linii czasu Traca

Rysunek 28-18. Przeglądanie repozytorium z kodem źródłowym ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.