7.7. Stosowanie narzędzia LuntBuild w środowisku Eclipse

LuntBuild oferuje bardzo dobre mechanizmy integracji z środowiskiem wytwarzania Eclipse za pośrednictwem modułu rozszerzenia Luntclipse. Wspomniany moduł jest niewielkim, eleganckim narzędziem umożliwiającym nam dostęp do stanu projektów narzędzia LuntBuild bez konieczności opuszczania środowiska IDE czy otwierania przeglądarki. W tym podrozdziale skoncentrujemy się na technikach instalacji i korzystania z modułu rozszerzenia Luntclipse.

Aby zainstalować moduł Luntclipse, należy go pobrać z witryny internetowej narzędzia LuntBuild (http://LuntBuild.javaforge.com/), rozpakować do katalogu modułów rozszerzeń środowiska Eclipse, po czym ponownie uruchomić to środowisko. Alternatywnym rozwiązaniem ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with O’Reilly online learning.

O’Reilly members experience live online training, plus books, videos, and digital content from 200+ publishers.