27.5. Ograniczanie dostępu do bazy danych z wykorzystaniem grup użytkowników

Błędy reprezentowane w systemie Bugzilla domyślnie są widoczne dla każdego użytkownika. Można jednak wykorzystać pojęcie grup użytkowników do ograniczenia widoczności wybranych błędów i produktów pewnym użytkownikom. Możemy na przykład ograniczyć dostęp do błędów zarejestrowanych w ramach określonego projektu do członków odpowiedniego zespołu projektowego. W tym podrozdziale zostaną omówione sposoby realizacji tego i podobnych zadań z wykorzystaniem grup użytkowników.

W pierwszej kolejności należy skonfigurować nową grupę użytkowników. Można to zrobić na stronie Groups (patrz Rysunek 27-4). Nowa grupa będzie od tej pory prezentowana na liście grup (obok takich systemowych ...

Get Java. Praktyczne narzędzia now with the O’Reilly learning platform.

O’Reilly members experience books, live events, courses curated by job role, and more from O’Reilly and nearly 200 top publishers.